La Unció dels malalts


Es pot sol·licitar al rector l'administració d'aquest Sagrament sempre que es compleixin els requisits para rebre-la

  

EL SAGRAMENT DE LA UNCIÓ DELS MALALTS


El Sagrament de la Unció de Malalts confereix al cristià una gràcia especial per fer front a les dificultats pròpies d'una malaltia greu o vellesa. S’associa també al viàtic, aliment que dóna fortalesa al cristià per a suportar les dificultats del trànsit, del camí cap a la casa del Pare a través de la mort.


L'essencial del sagrament consisteix en ungir el front i les mans del malalt acompanyada d'una oració litúrgica realitzada pel prevere o pel bisbe que són els ministres ordinaris d’aquest sagrament.


La Unció de malalts es coneixia abans com a "Extrema Unció", doncs només s'administrava "in articulo mortis" (a punt de morir). Actualment el sagrament es pot administrar més d'una vegada, sempre que sigui en cas de malaltia greu.


Què és la Unció de Malalts?


És el sagrament que dóna l'Església per atreure la salut d'ànima, esperit i cos al cristià en estat de malaltia greu o vellesa.


Quantes vegades pot rebre el sagrament un cristià?


Les vegades que siguin necessàries, sempre que estigui en estat greu. Pot rebre-ho fins i tot quan l'estat greu es produeix com a recaiguda d'un estat anterior pel qual ja havia rebut el sagrament.


Quins efectes té la Unció de malalts?


La unció uneix al malalt a la Passió de Crist pel seu bé i el de tota l'Església; obté consol, pau i ànim; obté el perdó dels pecats (si el malalt no ha pogut obtenir-ho pel sagrament de la reconciliació), restableix la salut corporal (si convé a la salut espiritual) i prepara per al pas a la vida eterna.

  

Ordre sagratMitjançant el sagrament de l'ordre es confereix una participació en el sacerdoci de Crist-Cap. El sacerdoci ministerial es distingeix essencialment del sacerdoci comú dels fidels.


a) El sacerdoci en els apòstols i en la successió apostòlica


En l'últim sopar, Jesús manifesta la voluntat de fer participar als seus apòstols del seu sacerdoci, expressat com a consagració i missió: «Com tu m'has enviat al món, jo també els he enviat al món. I per ells em santifico a mi mateix, perquè ells també siguin santificats en la veritat» (Jn 17,18-19). Aquesta participació es fa realitat en diferents moments al llarg del ministeri de Crist que poden considerar-se com els successius passos que conduiran a la institució de l'ordre sagrat: quan crida als apòstols constituint-los com a col·legi (cf. Mc 3,13-19), quan els instrueix i els envia a predicar (cf. Lc 9,1-6), quan els confereix el poder de perdonar els pecats (cf. Jn 20,22-23), quan els confia la missió universal (cf. Mt 28,18-20); fins a l’especialíssima ocasió en què els ordena celebrar l'Eucaristia: «feu això en memòria meva» (1 Co 11,24). En la missió apostòlica ells «van ser confirmats plenament el dia de Pentecosta» (CONCILI VATICÀ II, Const. Lumen Gentium , 19).


Durant la seva vida, «no només van tenir diversos col·laboradors en el ministeri, sinó que a fi que la missió a ells confiada es continués després de la seva mort, els apòstols, a manera de testament, van confiar als seus cooperadors immediats l'encàrrec d'acabar i consolidar l'obra per ells començada (...) i els van donar l'ordre que, al seu torn, altres homes provats, en morir ells, es fessin càrrec del ministeri». És així com «els bisbes, juntament amb els preveres i diaques, van rebre el ministeri de la comunitat per presidir el ramat en nom de Déu com a pastors, com a mestres de doctrina, sacerdots del culte sagrat i ministres dotats d'autoritat» (Ibidem , 20).


o Litúrgia d'ordenació


En el Nou Testament, el ministeri apostòlic és transmès a través de la imposició de les mans acompanyada d'una oració (cf. Hch 6,6; 1 t 4,14; 5,22; 2 t 1,6); aquesta és la praxi present en els ritus d'ordenació més antics. Aquest nucli essencial, que constitueix el signe sacramental, ha estat enriquit al llarg dels segles per alguns ritus complementaris, que poden diferir segons les diverses tradicions litúrgiques. «En el ritu llatí, els ritus inicials —la presentació i elecció de l'ordenant, l'al·locució del bisbe, l'interrogatori de l'ordenant, les lletanies dels sants— posen en relleu que l'elecció del candidat es fa conforme a l'ús de l'Església i preparen l'acte solemne de la consagració; després d'aquesta diversos ritus vénen a expressar i completar de manera simbòlica el misteri que s'ha realitzat: per al bisbe i el prevere la unció amb el sant crisma, signe de la unció especial de l'Esperit Sant que fa fecund el seu ministeri; el lliurament del llibre dels evangelis, de l'anell, de la mitra i del bàcul al bisbe en senyal de la seva missió apostòlica d'anunci de la paraula de Déu, de la seva fidelitat a l'Església, esposa de Crist, del seu càrrec de pastor del ramat del Senyor; lliurament al prevere de la patena i del calze, "l'ofrena del poble sant" que és cridat a presentar a Déu; el lliurament del llibre dels evangelis al diaca que acaba de rebre la missió d'anunciar l'evangeli de Crist» (Catecisme , 1574).

o Naturalesa i efectes de l'ordre rebut


Mitjançant el sagrament de l'ordre es confereix una participació en el sacerdoci de Crist segons la modalitat transmesa per la successió apostòlica. El sacerdoci ministerial es distingeix del sacerdoci comú dels fidels, provinent del baptisme i de la confirmació; tots dos «s'ordenen l'un per a l'altre», mes «la seva diferència és essencial, no solament gradual» (Ibidem , 10). És propi i específic del sacerdoci ministerial ser «una representació sacramental de Crist Cap i Pastor», la qual cosa permet exercir l'autoritat de Crist en la funció pastoral de predicació i de govern, i obrar in persona Christi en l'exercici del ministeri sacramental.


La repraesentatio Christi Capitis subsisteix sempre en el ministre, l'ànima del qual ha estat segellada amb el caràcter sacramental, imprès indeleblement en l'ànima en l'ordenació. El caràcter és, doncs, l'efecte principal del sagrament, i sent realitat permanent fa que l'ordre no pugui ser ni repetit, ni eliminat, ni conferit per un temps limitat. «Un subjecte vàlidament ordenat pugues certament, per causes greus, ser alliberat de les obligacions i les funcions vinculades a l'ordenació, o se li pot impedir exercir-les, però no pot convertir-se de nou en laic en sentit estricte» ( Catecisme , 1583).


o Els graus de l'ordre sagrat


El diaconat, el presbiterat i l'episcopat conserven entre si una relació intrínseca, com a graus de l'única realitat sacramental de l'ordre sagrat, rebuts successivament en manera inclusiva. Al seu torn, ells es distingeixen segons la realitat sacramental conferida i les seves corresponents funcions a l'Església.


El presbiterat ha estat instituït per Déu perquè els seus ministres «tinguessin el poder sagrat de l'ordre per oferir el sacrifici i perdonar els pecats i exercissin públicament, en nom de Crist, la funció sacerdotal en favor dels homes» (CONCILI VATICÀ II, Decr. Presbyterorum Ordinis , 2). Als preveres se'ls ha confiat la funció ministerial «en grau subordinat, amb la finalitat de que, constituïts en l'ordre del presbiterat, fossin cooperadors de l'ordre episcopal per al recte compliment de la missió apostòlica». Ells participen «de l'autoritat amb la qual Crist mateix forma, santifica i regeix el seu Cos», i per l'ordre sacramental rebut «queden marcats amb un caràcter especial que els configura amb Crist Sacerdot, de tal forma que poden obrar in persona Christi Capitis». Ells «formen, juntament amb el seu bisbe, un presbiteri dedicat a diverses ocupacions» i exerceixen la seva missió en contacte immediat amb els homes. Més concretament, els preveres «tenen com a obligació principal anunciar a tots l'Evangeli de Crist, per constituir i incrementar el Poble de Déu, complint el mandat del Senyor: "Aneu per tot el món i prediqueu l'Evangeli a tota criatura"» (CONCILI VATICÀ II, Decr. Presbyterorum Ordinis , 4). La seva funció està centrada «en el culte eucarístic o comunió, en el qual, in persona Christi actuen i proclamen el seu Misteri, ajunten amb el sacrifici del seu Cap, Crist, les oracions dels fidels (cf. 1 Co 11,26), representant i aplicant en el sacrifici de la Missa, fins a la vinguda del Senyor, l'únic Sacrifici del Nou Testament, a saber, el de Crist que s'ofereix a si mateix al Pare, com hòstia immaculada (cf. Hb 9,14-28)» (CONCILI VATICÀ II, Const. Lumen Gentium , 28). Això va unit al «ministeri de la reconciliació i de l'alleujament», que exerceixen «envers els fidels penedits o malalts». Com a veritables pastors, «ells, exercitant, en la mesura de la seva autoritat, l'ofici de Crist, Pastor i Cap, reuneixen la família de Déu com una fraternitat, animada i dirigida cap a la unitat i per Crist en l'Esperit, la condueixen fins a Déu Pare» (Idem).


Els diaques constitueixen el grau inferior de la jerarquia. A ells se'ls imposen les mans «no amb vista al sacerdoci, sinó al servei», que exerceixen com una repraesentatio Christi Servi . Pertoca als diaques «l'administració solemne del baptisme, el conservar i distribuir l'Eucaristia, l'assistir en nom de l'Església i beneir els matrimonis, portar el viàtic als moribunds, llegir la Sagrada Escriptura als fidels, instruir i exhortar al poble, presidir el culte i oració dels fidels, administrar els sacramentals, presidir els ritus de funerals i sepelis».


b) Ministre i subjecte


L'administració de l'ordre en els seus tres graus està reservada exclusivament al bisbe: en el Nou Testament només els apòstols ho confereixen, i, «atès que el sagrament de l'ordre és el sagrament del ministeri apostòlic, correspon als bisbes, com a successors dels apòstols, transmetre "el do espiritual" (LG 21), "la llavor apostòlica" (LG 20)» ( Catecisme , 1576), conservada al llarg dels segles en el ministeri ordenat.

Per a la validesa de l'ordenació, en els seus tres graus, és necessari que el candidat sigui home i estigui batejat. Jesucrist, en efecte, va triar com a apòstols solament homes, a pesar que entre els qui li seguien es trobaven també dones, que en diverses ocasions van demostrar una major fidelitat. Aquesta conducta del Senyor és normativa per a tota la vida de l'Església i no pot considerar-se circumstancial, doncs ja els apòstols es van sentir vinculats a aquesta praxi i van imposar les mans solament a homes, també quan l'Església estava difosa en regions on la presència de dones en el ministeri no hagués suscitat perplexitat. Els pares de l'Església van seguir fidelment aquesta norma conscients de tractar-se d'una tradició vinculant, que va anar adequadament recollida en decrets sinodals. L'Església, en conseqüència, «no es considera autoritzada a admetre a les dones a l'ordenació sacerdotal» (SANT JOAN PABLO II, Carta Apost. Ordinatio Sacerdotalis , 22-V-94, 2).


Una ordenació legítima i plenament fructuosa requereix a més, per part del candidat, la vocació com a realitat sobrenatural, alhora confirmada per la invitació de l'autoritat competent (la «crida de la jerarquia»). D'altra banda, a l'Església llatina regeix la llei del celibat eclesiàstic per als tres graus; ella «no és exigida, certament, per la naturalesa mateixa del sacerdoci», però «té molta conformitat amb el sacerdoci», doncs amb ella els clergues participen en la modalitat cèlibe assumida per Crist per realitzar la seva missió, «s'uneixen al més fàcilment amb un cor indivís, es dediquen més lliurement al servei de Déu i dels homes». Amb el lliurament ple de les seves vides a la missió confiada, els ordenands «evoquen el misteriós matrimoni establert per Déu (...), pel qual l'Església té a Crist com a Espòs únic. Es constitueixen, a més en senyal viu d'aquell món futur, present ja per la fe i per la caritat, que els fills de la resurrecció no prendran marits ni dones» (CONCILI VATICÀ II, Decr. Presbyterorum Ordinis , 16).


No estan obligats al celibat els diaques permanents ni els diaques i preveres de les Esglésies orientals. Finalment, per ser ordenats es requereixen determinades disposicions internes i externes, l'edat i ciència degudes, el compliment dels requisits previs a l'ordenació i l'absència d'impediments i irregularitats (cf. CIC, 1029-1042; CCEO, 758-762). En els candidats a l'ordenació episcopal regeixen condicions particulars que asseguren la seva idoneïtat (cf. CIC, 378).  

Has pensat si Déu et crida al sacerdoci o a la vida consagrada?


Déu té per a cada persona un pla concret, un projecte singular, que cal descobrir i abraçar-ho amb generositat. Déu ens crida a la santedat dins del nostre estat: en el matrimoni –que serà per a la majoria– o en el celibat apostòlic (sacerdot, monja...). Per aquest motiu hàgim de buscar el que el Senyor ens demana a cadascun "en l'àmbit d'aquell particular espai interior en el qual ha après a estar en estreta relació amb Déu, abans de res en l'oració. L'home pregunta a Déu: "Què em queda encara?". Quin és el teu pla respecte a la meva vida? Quin és el teu pla creador i patern? Quin és la teva voluntat? Jo desitjo complir-la»(SANT JOAN PAU II, Carta als joves l'any Internacional de la Joventut, 31-III-1958).


Perquè el projecte de Déu es dugui a terme fa falta la cooperació de la llibertat humana. Déu ens crida a la santedat (idèntic per a tots els homes). No obstant això per aconseguir aquesta única fi, cada home té un camí propi, una vocació específica. Per a uns aquesta trucada a la santedat serà en el matrimoni, però a uns altres pot ser que els demani més. Per Amor hi ha qui renuncia a l'amor: "el que pot entendre que entengui" (Mt, 19, 12).


La santedat una rebel·lia


Com recorda el Concili Vaticà II i el Catecisme, tots els homes estan cridats a la santedat. Cal aspirar a la santedat i no es pot pensar com ho feia un alumne. Li vaig dir un dia: "No pots conformar-te a ser del munt, tu tens capacitat per molt més". Al que em va respondre: "Senti, és que en el munt s'està tan calentet...".


La poesia plasma moltes vegades el que altres humans diem més torpement. Uns versos de LOPE DE VEGA et poden ajudar a pensar en el sentit de la vida:


Jo, para què vaig néixer? Per salvar-me.
Que haig de morir? És infal·lible.
Deixar de veure a Déu i condemnar-me
trista cosa serà, però possible.
Possible... i riu, i dormo i vull folgarme?
Possible... i tinc amor al visible?
Què faig? En què m'ocupo? En què m'encanto?
Boig haig de ser, doncs no sóc sant.

La santedat és complir amb obres la voluntat de Déu. "No tot el que em diu: Senyor, Senyor, entrarà en el Regne dels Cels; sinó el que fa la voluntat del meu Pare que està en els Cels" (Mt, 7, 21). Déu demana obres, no xerrameca buida, i portant-ho amb alegria i bon humor. Expliquen que un grup de religiosos es va enfrontar a Enrique VIII, que va originar el cisma anglicà i va perseguir als catòlics. El Rei els va dir: "Si no accepteu la ruptura amb Roma, us llançaré al Tàmesi". El més ancià li va replicar: "Nosaltres, Senyor, la qual cosa volem és anar al Cel; ens dóna el mateix anar per terra que per mar".


Déu ens ha triat a cadascun de nosaltres: ens ha escollit abans de la creació del món. És Déu qui crida. "No temes, que jo t'he rescatat, t'he cridat pel teu nom. Tu ets meu" (*Is, 43, 1).


Cadascun de nosaltres ha d'enfrontar-se amb Déu, descobrir el que Ell vol, doncs les possibilitats són diverses i tot el problema estreba a respondre al que Déu vol de cadascun. I quin ha de ser la meva resposta? "Una persona jove, en entrar dins de si i alhora iniciar el col·loqui amb Crist en l'oració, desitja gairebé llegir aquell pensament etern que Déu creador i Pare té amb ella. Llavors es convenç que la tasca que Déu li assigna és deixada completament a la seva llibertat i, al mateix temps, està determinada per diverses circumstàncies d'índole interior i exterior. La persona jove, noi o noia, examinant aquestes circumstàncies, construeix el seu projecte de vida i alhora reconeix aquest projecte com la vocació a la qual Déu crida" (SANT JOAN PABLO II, Carta als joves l'any Internacional de la Joventut, 31-III-1958).


I convé no perdre de vista que aquesta trucada personal és un do gratuït: "Va pujar a una muntanya, i cridant als quals va voler, van venir a Ell" (Mc 3,13). Déu ens crida perquè vulgues. Ni per les nostres virtuts, ni pel nostre talent, ni per la nostra situació social, ni per res: simplement perquè vulgues. Ens ho recordava SANT JOAN PABLO II: "I igual que Jesús va cridar a Santiago i als altres Apòstols també ens crida a cadascun de nosaltres. Cadascun de nosaltres (...) ha d'entendre i creure: "Déu em crida, Déu m'envia" Des de l'eternitat, Déu ha pensat en nosaltres i ens ha cridat com a persones úniques i irrepetibles. Ell ens crida i la seva trucada es realitza a través de la persona de Jesucrist que ens diu, com ha dit als Apòstols: "Veuen i segueix-me". Ell és el camí que ens condueix al Pare!" (SANT JOAN PABLO II, Missatge als joves a Monte del Gozo, 19-VIII-1989).


Més encara, maravella't davant aquestes paraules de Sant Pau: "Abans va triar Déu el neci del món, per avergonyir als savis; i el feble del món va escollir Déu, per avergonyir als forts; i el vil del món i el menyspreat va escollir Déu, i el que no és gens, per destruir el que és...". Si creïs que no tens condicions... I, a més, Déu crida al moment oportú: "Però, per què no va cridar a Mateo al mateix temps que a Pedro i a Juan? Perquè encara no estava ben disposat. Aquell que coneix bé el fons dels cors només crida a qui està disposat a obeir" (SANT JOAN CRISOSTOM, en Catena Aurea, vol. II, p. 11).


Però a més la vocació a la santedat té un matís peculiar: "La vocació cristiana, per la seva mateixa naturalesa, és també vocació a l'apostolat" (Apostolicam  actuositatem, 2). El que aspira al sacerdoci ha de tenir aquest tema com una obligació greu: "Vosaltres sou la llum del món; una ciutat situada sobre una muntanya no es pot amagar; ni s'encén una llum i es posa sota un llumener, sinó sobre el candeler, i il·lumina tots els que estan a casa. Així il·lumini la vostra llum davant dels homes, perquè vegin vostres bones obres i glorifiquin al vostre Pare que està en els cels". (Mt 5, 14) Al que Sant Joan Crisóstomo comenta: "És com si els digués: jo he encès la llum; però que segueixi cremant, depèn ja del vostre afany apostòlic. I això no només per aconseguir la vostra pròpia salvació, sinó també la d'aquells que han de gaudir de la seva resplendor, i ser així conduïts com de la mà cap a la veritat".


Els mitjans per descobrir la crida de Déu


Potser la teva disposició sigui bona. Estàs convençut que Déu pot cridar-te, que Déu vol ficar-se en la teva vida, que Déu et vol demanar un major compromís en la teva vocació cristiana. Però, com saber el que Déu vol de mi? Com es veu la vocació? De quins senyals se serveix el Senyor per manifestar la seva voluntat? Déu es pot servir d'allò més insospitat. El que para un pot ser una simple anècdota, per a un altre pot ser un senyal clar que Déu demana més.


Em sembla que la lectura del Nou Testament et pot ajudar a resoldre la incògnita de la trucada. Trobem dos passatges molt il·lustratius: són com els dos extrems que té la voluntat divina de manifestar-se a l'home.


El primer és la conversió de Sant Pablo: «Estant ja prop de Damasc, de sobte es va veure envoltat d'una llum del cel; i caient a terra, va sentir una veu que deia: Saulo, Saulo, per què em persegueixes? El va contestar: Qui ets, Senyor? I Ell: Jo sóc Jesús, a qui tu persegueixes. Aixeca't i entra a la ciutat, i se't dirà el que has de fer» (Hch 9,3-6). És la manifestació expressa, inapel·lable, del que Déu vol.


Vegem ara l'altre extrem: «Ara, doncs, convé que de tots els homes que ens han acompanyat tot el temps en què va viure entre nosaltres el Senyor Jesús, a partir del baptisme de Juan fins al dia en què va ser pres d'entre nosaltres, un d'ells sigui testimoni amb nosaltres de la seva Resurrecció. Van ser presentats dos: José, per àlies Barsaba, anomenat Justo, i Matías. I fent oració, van dir: Tu, Senyor, que coneixes els cors de tots, mostra a quin d'aquests dos esculls per ocupar el lloc d'aquest ministeri i el *apostolado del que va prevaricar Judes per anar-se al seu lloc. Van tirar sorts sobre ells i va caure la sort sobre Matías que va quedar agregat als onze Apòstols» (Ibíd. 1,21-26). Per saber en qui ha recaigut l'elecció ho tiren a sorts.


Creo, de totes maneres, que no has d'esperar a muntar a cavall perquè un raig de llum et tombi, ni tampoc agafar una moneda i jugar-te-la a cara o creu. Els passatges dels Fets dels Apòstols ens ajuden a comprendre que Déu se serveix dels mitjans més insospitats per manifestar la seva voluntat. La lògica de Déu no és la lògica humana.


Però em sembla que aquests dos passatges són els extrems de la manifestació de la voluntat de Déu. Normalment Déu no se'ns manifestarà com una llum encegadora ni hauràs de dependre de la sort.


Déu és provident. Cuida amorosament tot l'esdevenir humà. I Déu se serveix de causes segones ––de persones, situacions, etc. – per manifestar la seva voluntat. No esperis una intervenció extraordinària de la gràcia. Déu se serveix normalment d'una altra persona.


El que ens trobem en unes circumstàncies concretes, en tal ambient, en tal ciutat, amb aquestes persones que tu coneixes, etc., no és fruit de l'atzar, d'una destinació cega, sinó de la cura amorosa de Déu, de la seva providència ordinària. És clar que tu et podries haver trobat en altres circumstàncies, en un altre ambient, amb altres persones..., però si estàs on estàs, no ho oblidis, és per la gràcia de Déu, no per l'atzar. Si no saps veure a Déu darrere de cada succés mai sabràs el que Déu vol de tu.


Pot ser que tu demanis a Déu tot tipus de garanties per estar segur de la trucada, de la missió que Déu et dóna. Així va ocórrer amb Zacarías, quan l'Arcàngel Gabriel li va anunciar que tindria un fill: Juan Bautista. «Va dir llavors Zacarías a l'àngel: de quina manera sabré jo això? Perquè jo ja sóc vell, i la meva dona d'edat avançada» (Lc 1,18). No li basta la presència miraculosa de l'Arcàngel. Vol un senyal: una altra, encara més clara. I la rep, però com a càstig a la seva falta de fe: «Heus aquí que tu estaràs mut i no podràs parlar fins al dia en què això es compleixi, puix que no has cregut en les meves paraules, que es compliran al seu temps» (Ibíd. 1,20). És lògic que acudeixis a Déu per demanar llum, però has de preguntar-te: estic disposat a respondre que sí, si descobreixo que Déu em crida?


Vull, de debò, veure clar, o el que busco són excuses per dir que no? És possible que et sobrin excuses i et falti rectitud d'intenció. Per això, has d'anar a l'oració i sincerar-te amb Déu. Fins i tot, pot ser que busquis una seguretat per decidir-te que no la demanes per a altres coses que porten amb si un risc, com pot ser, per exemple, l'elecció de carrera o el buscar-te un nuvi o una núvia. Si un busqués una seguretat absoluta es quedaria sense carrera i sense festeig. Si hi ha rectitud d'intenció es veu el que Déu demana, amb el risc que suposa sempre qualsevol elecció lliure.


Però com és un pas decisiu, encara que és la teva voluntat lliure qui decideix, has de demanar consell. Petició de consell a aquesta persona que et coneix bé i que coneix també el camí que vas a emprendre. En llegir la conversió de Saulo no sé si t'has fixat en un detall, no posat sense la gràcia de Déu, que et pot ajudar en la teva cerca personal. «Aixeca't i entra a la ciutat i se't dirà el que has de fer». I és Ananías, un deixeble del Senyor, a qui acudeix Pablo. I aquell, un home, és el que li transmet el que Déu vol d'ell; el que lleva les seves escates dels ulls i li fa veure amb claredat.


El Senyor ens dóna la seva llum, que moltes vegades ens encega. Tenim ganes de ser sants, de complir la seva voluntat, però estem cecs com Pablo: no acabem de veure. És necessari que un home, aquest amic teu o aquesta amiga, o el sacerdot que t'està ajudant en el teu camí, et digui el que Déu espera de tu.


El lliurament és fruit de la llibertat


Hem vist els mitjans que ajuden a saber el que Déu ens demana. Però arriba un moment  –després de demanar consell, de deixem ajudar– que hem de decidim. La voluntat suspèn la deliberació del nostre intel·lecte i es decideix per una de les possibilitats i obra en conseqüència. La deliberació, que en alguns moments es presenta com a dubte –em demanarà Déu això, o em demanarà una altra cosa?–, no pot perllongar-se indefinidament.


En un procés normal veiem que Déu ens demana més, però no ens decidim; volem prendre una resolució, però ens resistim; consultem, però potser persisteix el dubte. En aquesta fase de deliberació demanem consell a qui pot donar-nos-ho.


Sense lloc a dubte és en la joventut quan es prenen les grans decisions per a tota la vida; quan es té el cor gran i sense lligams per comprometre's a treballar en la vinya del Senyor des de la primera hora (encara que a uns altres els cridi a última hora del dia). I tu et pots plantejar: quin és la millor edat per lliurar-se a Déu? Sens dubte, aquella en la qual et planteges la correspondència a la trucada: ara és quan Déu vol que responguis, que et comprometis! El «després» no saps si arribarà o si Déu et seguirà cridant. «No s'ha de mirar tant a l'edat com a les peces de l'ànima (...). I quin més raonaments, sinó dir que en qualsevol edat pot servir a Déu i ser perfecta per consagrar-se a Crist?» (Sant Ambrosio, Sobre la virginitat. 40).


La decisió de la voluntat


Ara bé, l'absència de coacció interna i externa, i el ponderar lliurement la resposta a Déu no podem entendre-ho, en el tema que ens ocupa, com un fred sospesar arguments. No podem pensar que s'aconsegueix veure la vocació amb càlculs humans, amb un contraposar els pros i els contres, com si analitzéssim un article de consum. El cor ha d'estar vibrant: encès per l'oració, pel tracte personal amb Crist. Solament així podrem moure a la voluntat al fet que es decideixi.


D'una banda, no pot haver-hi coacció alguna. D'altra banda, no pots quedar-te en un raonament exclusivament intelectualista. Has pensat alguna vegada per què, per exemple, vols a la teva mare, o per què has triat tals estudis tal treball? Quan vulguis racionalitzar-ho fins a les seves últimes conseqüències t'adonaràs que s'ha escapat la «raó», com l'aigua entre les mans.


I és que la vocació, com l'amor humà, no pot analitzar-se com un procés químic. No vull dir amb això, que sigui un procés irracional, però per sortir del dubte fa falta tenir cor, i un cor gran.


És en el teu cor on es lliura la batalla decisiva. No pots veure el tema que ens ocupa des d'un angle neutral, fred. Has de tenir present que Déu t'està cridant i vol la teva resposta. La teva acceptació serà lliure, però el que sigui lliure no implica que es compleixi la voluntat de Déu quan un respon negativament a la trucada.


Si Déu crida, l'única possibilitat que té l'home és respondre que sí. La llibertat no radica en la possibilitat de dir sí o no, sinó a dir que sí a la trucada de Déu. La nostra correspondència és voluntària i lliure. Si tu has vist clar que Déu t'urgeix a una vida de lliurament, has de respondre afirmativament. Pensa que abans que naixéssim, Déu ens va cridar, ens va triar. Per tant, la nostra única raó de ser al món és ser de Déu. La nostra negativa es convertiria en un no-ser, en una res, en un buit absolut, en un trobar-nos aïllats perquè hem deixat de ser el que Déu havia volgut que anéssim.


Pensa bé aquests raonaments amb el cor ple d'un tracte amb Déu; amb una mirada al món que t'envolta necessitat de la teva fidelitat a la vocació a la qual has estat anomenat


Torno a convidar-te al fet que pensis en aquest tema i et poden ajudar uns versos de R. Kipling que expressen meravellosament aquesta lluita que es dóna en el cor humà:


Si pe t'agradaria guanyar però no pots, no ho aconseguiràs.
Perquè al món, l'èxit comença amb la voluntat de l'home.
Tot consisteix en el que tinguis en la teva ment.
Moltes carreres s'han perdut
abans d'haver-les començat,
i molts covardes han fracassat
abans d'haver començat el seu treball.
Pensa en gran i els teus fets creixeran.
Pensa en petit i et quedaràs enrere.
Pensa que pots i podràs.
Tot consisteix en el que tinguis en la teva ment.
Has de pensar bé per elevar-te.
Has d'estar segur de tu,
abans d'intentar guanyar un premi.
La batalla de la vida
no sempre la gana el més fort o el més lleuger;
tard o d'hora
l'home que guanya és el que creu poder fer-ho.


L'Església té necessitat de vocacions


"Són pocs els operaris que hi ha per recollir tan abundant *mies, la qual cosa no podem dir sense que ens causi profunda pena, perquè tot i que hi ha els qui sentin coses bones, escassegen els que les diuen" (SANT GREGORI MAGNE, Hom. 17 sobre els Evang.).


"Si existeixen bones ovelles hi haurà també bons pastors, doncs d'entre les bones ovelles surten els bons pastors" (SANT AGUSTI, Sermó 46, sobre els pastors).


"Escoltem el que diu el Senyor als predicadors que envia als seus camps: La sembra és molta, però els operaris són pocs; pregueu, doncs, al Senyor dels sembrats que enviï treballadors al seu camp. Per tant, per una sembra abundant són pocs els treballadors; en escoltar això, no podem deixar de sentir una gran tristesa, perquè cal reconèixer que, si bé hi ha persones que desitgen escoltar coses bones, falten, en canvi, els qui es dediquin a anunciar-les" (SANT GREGORI MAGNE, Hom. 17 sobre els Evang.).


"Volgués que prenguéssiu molt en compte la exhortació del Sant Pare: "Creieu en la força del vostre sacerdoci". De la realització del vostre sacerdoci en el sentit indicat dependrà també que sapigueu ajudar als joves a descobrir i afrontar amb entusiasme la trucada al sacerdoci.


També a tots els altres presents —persones consagrades i laics— volgués dir-los: creieu en la força del sacerdoci ministerial. De la vostra correcta idea del sacerdoci ministerial i de la comprensió del paper del sacerdot per a la vida de l'Església, de la comprensió del seu paper per a la vostra santificació i pel vostre apostolat, dependrà també la qualitat i eficàcia del vostre esforç per promoure les vocacions sacerdotals.


Més encara: amb vista a promoure les vocacions sacerdotals no podeu quedar insensibles davant la necessitat de sostenir amb la vostra oració, amb la vostra paraula i amb el vostre alè als sacerdots en la seva recta realització del sacerdoci. El maligne sap que copejant al pastor es dispersen les ovelles del ramat (cf. Mt 26, 31) i actua en conseqüència. El cop més fort és el que afecta a la profunda unió amb Crist i a l'autèntic zel sacerdotal que d'ella brolla, que no té res a veure amb un simple activisme extern. Sostenint als sacerdots en la seva missió específica, també promoveu, encara que sigui indirectament, les vocacions sacerdotals.


"Creieu en la força del sacerdoci ministerial". Sí, aquesta *exhortación és important per a cadascun de nosaltres. (Homilia del CARD. ZENON GROCHOLEWSKI , 4 de gener de 2006).


Les dificultats de la família


Gràcies a Déu, la gran majoria dels pares veuen com una predilecció divina la trucada a un lliurament complet a Déu d'algun dels seus fills. Si no fos així, seria el fracàs com a família cristiana. No obstant això, estem en una època de secularització de la societat. Els valors *dominantes en alguns ambients no són els cristians. I pot ser dolorós per a alguna persona jove que decideixi lliurar-se a Déu en el celibat apostòlic, no ser entès pels seus, per la seva família.


Un es pot trobar, parlant amb alguns pares, que et diguin que el seu fill o que la seva filla s'ha anat a viure per la seva compta amb una altra persona. Et diuen que no els agrada, però és el que ara fa la joventut... i es queden tan amples. Si en aquesta família un dels seus fills es lliura a Déu, li poden muntar un número que «al·lucina».


Si tu et trobes en aquesta situació m'agradaria que pensessis en aquests textos que porto a col·lació. El primer és del Catecisme de l'Església Catòlica: «Els vincles familiars, encara que són molt importants, no són absoluts. A l'una que el fill creix cap a una maduresa i autonomia humanes i espirituals, la vocació singular que ve de Déu s'afirma amb més claredat i força. Els pares han de respectar aquesta trucada i afavorir la resposta dels seus fills per seguir-la. Cal convèncer-se que la vocació primera del cristià és seguir a Jesús: “El que estima al seu pare o a la seva mare més que a mi, no és digne de mi; el que estima al seu fill o a la seva filla més que a mi, no és digne de mi” (Mt 10, 37)» (Catecisme, 2232). Per això, seria un amor desordenat si els pares anteposessin el seu amor natural als fills, abans que l'amor, també natural i sobrenatural, a Déu. I el Catecisme segueix dient: «Els pares han de respectar i afavorir la vocació dels seus fills. Han de recordar i ensenyar que la vocació primera del cristià és la de seguir a Jesús» (Ibíd., 2253).


Els pares han d'entendre que no perden als seus fills. El seu camí de lliurament a Déu i als homes els farà viure amb extremada *exquisitez el quart manament de la Llei de Déu, extrem que pot ser que no estigui tan clar amb altres fills. Sant Tomás d'Aquino escriu: «Santiago i Juan són lloats perquè van seguir al Senyor, abandonant al seu pare, i no perquè el seu pare els incitava al mal, sinó perquè van estimar que el seu pare podria passar la vida d'una altra manera, seguint ells a Crist» (Suma Teològica, 2-2, q. 101, a. 4 ad 1). Però sempre, ja hagués estat Santiago o Juan o siguis tu, la caritat a Déu, que enalteix l'afecte humà, farà que et desvivis per ells quan ho necessitin.


I pensa que aquesta situació (que alguns pares o familiars no entenguin la vocació) no és solament d'ara. Ja ho escrivia Santa Teresa: «Cosa és de gran llàstima, que està el món ja amb tanta desventura i ceguesa, que els sembla als pares que està la seva honra en què no s'acaba la memoria d'aquest fem dels béns d'aquest món, i no la que tard o d'hora s'ha d'acabar; i tot el que té fi, encara que duri, s'acaba, i cal fer poc cas d'això, i que a costa dels pobres fills vulguin sustentar les seves vanitats, i llevar a Déu amb molt atreviment les ànimes que vol per a si, i a elles un tan gran ben (...). Obriu-los, Déu meu, els ulls; doneu-los a entendre què és l'amor que estan obligats a tenir als seus fills, perquè no els facin tant malament, i no es queixin davant de Déu en aquell judici final d'ells, on, encara que no vulguin, entendran el valor de cada cosa» (Fundacions, 10, 9).


I tampoc poden posar a prova la vocació dels fills. És una temptació diabòlica i ofenen greument al Senyor. A més, com es diu correntment, «els experiments amb gasosa». Record, referent a això, uns versos de Cervantes:


«Que és de vidre la dona,
però no has de provar
si es pot o no fer fallida,
que tot podria ser».

En alguna ocasió cal recordar als pares un passatge de la vida del Senyor. Als dotze anys, Jesús va a Jerusalem amb María i José. A la volta se separa d'ells i ho perden. Quan li troben en el Temple amb els Doctors de la Llei es produeix una escena de la qual podem treure dues lliçons. D'una banda, es posa de manifest l'amor de María i José cap a Jesús; per un altre, la precedència del servei de Déu sobre qualsevol altre interès. «La seva Mare li va dir: Fill, per què t'has portat així amb nosaltres? Mira que el teu pare i jo, plens d'aflicció, t'hem caminat buscant. Ell els va respondre: Com és que em buscàveu? No sabíeu que haig d'ocupar-me en les coses que miren al servei del meu Pare?» (Lc, 2,48-49). El millor detall d'afecte amb els teus pares és correspondre a la trucada del Senyor. Si al principi no ho acaben d'entendre, al poc temps *comprendran la fondària del teu lliurament i que, probablement, siguis el fill que més alegries els donarà.


La resposta


Hem vist al llarg d'aquestes pàgines les vicissituds per les quals han passat molts abans de dir que sí, abans de ser generosos. Però després de la seva resistència a la trucada, al que Déu els havia destinat es decideixen seguir al Senyor. Tu ets com el cec Bartimeo que crida al Senyor una vegada i una altra fins que al final «parant-se llavors Jesús, li va manar cridar. I alguns dels millors que li envolten, es dirigeixen al cec: *ea, bon ànim, que et crida (Em 10, 49). És la vocació cristiana! Aquell home, llançant la seva capa, a l'instant es va posar en peus i vi a ell (Mc 10, 50).


Has de dir-li: Senyor, estic disposat al que vulguis, al que em demanis! Que no enses que estàs vençut, ho estàs.
Si penses que no t'atreveixes, no ho faràs.
Si penses ques pugui dir de tu que no has sabut correspondre, ser generós! Com recordava la seva Santedat Juan Pablo II la resposta a la vocació «és una decisió que heu de prendre sense por. Déu us ajudarà, us donarà la seva llum i la seva força perquè sapigueu correspondre amb generositat a la seva trucada. Cridada a una vida cristiana total.»Responeu a la trucada de Jesucrist i seguiu-li!» (Missatge als joves a Monte del Gozo, 41).


Has de pensar aquestes coses a poc a poc. Ponderar-les en la teva oració personal. Que és molt el que el Senyor et demana? Tingues fe: a qui comença l'obra, Déu li dóna forces per acabar-la. En generositat no li anem a guanyar mai. I no segueixis buscant raons *vanas, puerils! La teva resposta és d'amor, i l'amor no sap de raons.


I pensa, com deia Vaclav Havel, president de Txecoslovàquia: «Les coses difícils requereixen molt temps, els impossibles succeeixen en un moment». Si la teva decisió et sembla gairebé un impossible, decideix-te ja.


Cal abandonar-se a les mans de Déu. Confiar cegament en ell. Quan és Déu qui crida, no cal tenir por: què va a ser de mi? Doncs, senzillament el que Déu vulgui, la qual cosa ha volgut des de sempre. Preocupa't de servir a Déu que Ell es preocuparà de tu. Com Ell mateix diu et donarà el cent per un en aquesta vida i després la vida eterna. Déu necessita de tu per portar el seu missatge a tots els homes. Enamora't d'Ell i no tinguis por. I com diu l'Escriptura: «Si sentiu avui la veu de Déu, no vulgueu endurir els vostres cors» (Sal 94, 7-8). Cal tenir un cor noble que encara que sigui dur com el bronze es fongui davant la trucada de Déu.


I amb la generositat vindrà l'alegria i la pau.


El fíat de María


Ens narra Sant Lluc (Lc 1, 26-38) com Maria després de ser saludada per l'Àngel va rebre el missatge de Déu: la seva vocació a ser Mare del Redemptor. I després d'haver comprès en tota la seva fondària el que Déu li demanava va dir: «Heus aquí l'esclava del Senyor, faci's en mi segons la teva paraula». «La trucada de Crist porta per un camí que no és fàcil de recórrer, perquè pugues fins i tot portar a la Creu. Però no hi ha un altre camí que porti a la veritat i doni la vida. No obstant això, no estem sols en aquest camí. María amb el seu fíat va obrir un camí nou a la humanitat. Ella, per la seva acceptació i lliurament total a la missió del seu Fill, és prototip de tota vocació cristiana. Ella caminarà amb nosaltres, serà la nostra companya de viatge i amb la seva ajuda podrem seguir la vocació que Jesucrist ens ofereix» (Missatge als joves a Monte del Gozo, 44).


I des del moment del seu lliurament -del seu fíat- la seva voluntat no va ser altra que la de servir al Senyor, de ser-li fidel. Ella, a partir d'aquell instant, va començar la seva obra corredentora.


La Verge, en Cannà, els diu als servents: Feu el que us dirà (Jn 2, 5). Aquestes podrien ser unes paraules que ressonessin en el fons de la teva ànima: «Senyor, què vols que jo faci?». Planteja't la teva vocació, amb una devoció profunda a la Verge, perquè Ella t'ajudarà.


En conclusió: per destriar si un està anomenat al sacerdoci aconsellem tres coses:


• Fer una estona d'oració tots els dies (i en alguna d'elles plantejar-se el tema vocacional).
• Freqüentar els sagraments (Missa i Confessió).
• Direcciço espiritual amb un sacerdot.
• Tenir condicions per viure el celibat.


Josep Gay  i Bochaca


  

Tornar