Extracte del que diu el Catecisme de l'Església Catòlica


"L'enllaç matrimonial, pel qual l'home i la dona s'uneixen per tota la vida, per la seva mateixa índole natural està ordenat al bé dels cònjuges i a la generació i educació dels fills, i, quan es realitza entre creients batejats, Crist nostre Senyor el va elevar a la dignitat de sagrament".

I. El matrimoni en el pla de Déu

La sagrada Escriptura s'obre amb el relat de la creaci
ó de l'home i de la dona a imatge i semblança de Déu i es tanca amb la visió de les "noces de l'Anyell". D'un extrem a un altre l'Escriptura parla del matrimoni i del seu "misteri", de la seva institució i del sentit que Déu li va donar, del seu origen i de la seva fi, de les seves realitzacions diverses al llarg de la història de la salvació, de les seves dificultats nascudes del pecat i de la seva renovació "en el Senyor" tot això en la perspectiva de la Nova Aliança de Crist i de l'Església.


El matrimoni en l'ordre de la creació


"L'íntima comunitat de vida i amor conjugal, està fundada pel Creador i proveïda de lleis pròpies. [...] El mateix Déu [...] és l'autor del matrimoni". La vocació al matrimoni s'inscriu en la naturalesa mateixa de l'home i de la dona, segons van sortir de la mà del Creador. El matrimoni no és una institució purament humana malgrat les nombroses variacions que ha pogut sofrir al llarg dels segles en les diferents cultures, estructures socials i actituds espirituals. Aquestes diversitats no han de fer oblidar els seus trets comuns i permanents. Malgrat que la dignitat d'aquesta institució no es trasllueix sempre amb la mateixa claredat, existeix en totes les cultures un cert sentit de la grandesa de la unió matrimonial. "La salvació de la persona i de la societat humana i cristiana està estretament lligada a la prosperitat de la comunitat conjugal i familiar".Déu que ha creat l'home per amor, l'ha cridat també a l'amor, vocació fonamental i innata de tot ésser humà. Perquè l'home va ser creat a imatge i semblança de Déu, que és Amor. Havent-los creat Déu home i dona, l'amor mutu entre ells es converteix en imatge de l'amor absolut i indefectible amb que Déu estima l'home. Aquest amor és bo, molt bo, als ulls del Creador. I aquest amor que Déu beneeix és destinat a ser fecund i a realitzar-se en l'obra comuna tenint cura de la creació. «I els va beneir Déu i els va dir: "Sigueu fecunds i multipliqueu-vos, i ompliu la terra i sotmeteu-la"».La Sagrada escriptura afirma que l'home i la dona van ser creats l'un per a l'altre: (...). "Per això deixa l'home al seu pare i a la seva mare i s'uneix a la seva esposa, i es fan una sola carn". Que això significa una unió indefectible de les seves dues vides, el Senyor mateix ho mostra recordant quin va ser "en el principi", el pla del Creador: "De manera que ja no són dos sinó una sola carn".


El matrimoni en el Senyor


En el llindar de la seva vida pública, Jesús realitza el seu primer signe -a petició de la seva Mare- en ocasió d'un banquet de noces. L'Església concedeix una gran importància a la presència de Jesús a les noces de Canà. Veu en ella la confirmació de la bondat del matrimoni i l'anunci que d'ara endavant el matrimoni serà un signe eficaç de la presència de Crist.En la seva predicació, Jesús va ensenyar sense ambigüitat el sentit original de la unió de l'home i la dona, tal com el Creador la va voler al començament: l'autorització, donada per Moisés, de repudiar a la seva dona era una concessió a la duresa del cor; la unió matrimonial de l'home i la dona és indissoluble: Déu mateix la va establir: "el que Déu va unir, que no ho separi l'home".Aquesta insistència, inequívoca, en la indissolubilidad del vincle matrimonial va poder causar perplexitat i aparèixer com una exigència irrealitzable. No obstant això, Jesús no va imposar als esposos una càrrega impossible de portar i massa pesada, més pesada que la Llei de Moisés. Venint per restablir l'ordre inicial de la creació pertorbat pel pecat, dóna la força i la gràcia per viure el matrimoni en la dimensió nova del Regne de Déu. Seguint a Crist, renunciant a si mateixos, prenent sobre si les seves creus, els esposos podran "comprendre" el sentit original del matrimoni i viure-ho amb l'ajuda de Crist. Aquesta gràcia del Matrimoni cristià és un fruit de la Creu de Crist, font de tota la vida cristiana.És el que l'apòstol Pau dóna a entendre dient: "Marits, estimeu a les vostres esposes com Crist va estimar l'Església i es va lliurar a sí mateix per ella, per santificar-la", i afegint de seguida: «"Per això deixarà l'home al seu pare i a la seva mare i s'unirà a la seva esposa, i els dos es faran una sola carn". Gran misteri és aquest, ho dic respecte a Crist i a l'Església».


II. La celebració del Matrimoni

En el ritu llat
í, la celebració del matrimoni entre dos fidels catòlics pot tenir lloc ordinàriament dins de la Santa Missa, en virtut del vincle que tenen tots els sagraments amb el Misteri Pascual de Crist. En l'Eucaristia es realitza el memorial de la Nova Aliança, en la qual Crist es va unir per sempre a l'Església, la seva esposa estimada per la qual es va lliurar. És, doncs, convenient que els esposos segellin el seu consentiment a donar-se l'un a l'altre mitjançant l'ofrena de les seves pròpies vides, unint-se a l'ofrena de Crist per la seva Església, feta present en el Sacrifici Eucarístic, i rebent l'Eucaristia, perquè, combregant en el mateix Cos i en la mateixa Sang de Crist, "formin un sol cos" en Crist.


Per celebrar el sagrament de manera vàlida, digna i fructuosa, convé que els futurs esposos es disposin a la celebració del seu matrimoni rebent el sagrament de la Penitència.Segons la tradició llatina, els esposos, com a ministres de la gràcia de Crist, manifestant el seu consentiment davant l'Església, es confereixen mútuament el sagrament del matrimoni (...).

III. El consentiment matrimonial

Els protagonistes de l'enlla
ç matrimonial són un home i una dona batejats, lliures per contreure el matrimoni i que expressen lliurement el seu consentiment. "Ser lliure" vol dir:
     - no obrar per coacció;
     - no estar impedit per una llei natural o eclesiàstica.

L'Església considera l'intercanvi dels consentiments entre els esposos com l'element indispensable "que fa el matrimoni". Si el consentiment manca, no hi ha matrimoni.El consentiment consisteix en "un acte humà, pel qual els esposos es donen i es reben mútuament": "Jo et rebo com a esposa" - "Jo et rebo com a espòs" (Ritual de la celebració del Matrimoni, 62). Aquest consentiment que uneix als esposos entre si, troba la seva plenitud en el fet que els dos "vénen a ser una sola carn".El consentiment ha de ser un acte de la voluntat de cadascun dels contraents, lliure de violència o de temor greu extern. Cap poder humà pot reemplaçar aquest consentiment. Si falta aquesta llibertat, el matrimoni és invàlid.Per aquesta raó (o per altres raons que fan nul i invàlid el matrimoni, l'Església, després d'examinar la situació pel tribunal eclesiàstic competent, pot declarar "la nul·litat del matrimoni", és a dir, que el matrimoni no ha existit. En aquest cas, els contraents queden lliures per casar-se, encara que han de complir les obligacions naturals nascudes d'una unió precedent anterior.El prevere (o diaca) que presideix la celebració del matrimoni, rep el consentiment dels esposos en nom de l'Església i dóna la benedicció de l'Església. La presència del ministre de l'Església (i també dels testimonis) expressa visiblement que el Matrimoni és una realitat eclesial.Per aquesta raó, l'Església exigeix ordinàriament pels seus fidels la forma eclesiàstica de la celebració del matrimoni. Diverses raons concorren per explicar aquesta determinació:
     - El matrimoni sagramental és un acte litúrgic. Per tant, és convenient que sigui celebrat en la litúrgia pública de l'Església.
     - El matrimoni introdueix en un ordo eclesial, crea drets i deures a l'Església entre els esposos i envers els fills.
     - Per ser el matrimoni un estat de vida a l'Església, cal que existeixi certesa sobre ell (d'aquí l'obligació de tenir testimonis).
     - El caràcter públic del consentiment protegeix el "Sí" una vegada donat i ajuda a romandre fidel a ell.Perquè el "Sí" dels esposos sigui un acte lliure i responsable, i perquè l'enllaç matrimonial tingui fonaments humans i cristians sòlids i estables, la preparació per al matrimoni és de gran importància:
L'exemple i l'ensenyament donats pels pares i per les famílies són el camí privilegiat d'aquesta preparació.

El paper dels pastors i de la comunitat cristiana com a "família de Déu" és indispensable per a la transmissió dels valors humans i cristians del matrimoni i de la família, i això amb major raó en la nostra època en la qual molts joves coneixen l'experiència de llars trencades que ja no asseguren suficientment aquesta iniciació:

«Els joves han de ser instruïts adequada i oportunament sobre la dignitat, tasques i exercici de l'amor conjugal, sobretot en el sí de la mateixa família, perquè, educats en el cultiu de la castedat, puguin passar, a l'edat convenient, d'un honest festeig, al matrimoni».


IV. Els efectes del sagrament del Matrimoni

"Del matrimoni v
àlid s'origina entre els cònjuges un vincle perpetu i exclusiu per la seva mateixa naturalesa; a més, en el matrimoni cristià, els cònjuges són enfortits i queden com consagrats per un sagrament peculiar per als deures i la dignitat del seu estat".


El vincle matrimonial

                                                              
El consentiment pel qual els esposos es donen i es reben mútuament és segellat pel mateix Déu. De la seva aliança "neix una institució estable per ordenació divina, també davant la societat". L'aliança dels esposos està integrada en l'aliança de Déu amb els homes: "l'autèntic amor conjugal és assumit en l'amor diví".Per tant, el vincle matrimonial és establert per Déu mateix, de manera que el matrimoni celebrat i consumat entre batejats no pot ser dissolt mai. Aquest vincle que resulta de l'acte humà lliure dels esposos i de la consumació del matrimoni és una realitat ja irrevocable i dóna origen a una aliança garantida per la fidelitat de Déu. L'Església no té poder per pronunciar-se contra aquesta disposició de la saviesa divina.La gràcia del sagrament del Matrimoni
"En la seva manera i estat de vida, els cònjuges cristians tenen el seu carisma propi al Poble de Déu". Aquesta gràcia pròpia del sagrament del Matrimoni està destinada a perfeccionar l'amor dels cònjuges, a enfortir la seva unitat indissoluble. Per mitjà d'aquesta gràcia "s'ajuden mútuament a santificar-se en la vida conjugal i en l'acolliment i educació dels fills".Crist és la font d'aquesta gràcia. "Doncs de la mateixa manera que Déu en un altre temps va sortir a trobar el seu poble per una aliança d'amor i fidelitat, ara el Salvador dels homes i Espòs de l'Església, mitjançant el sagrament del Matrimoni, surt a l'encontre dels esposos cristians". Roman amb ells, els dóna la força de seguir-li prenent la seva creu, d'aixecar-se després de les seves caigudes, de perdonar-se mútuament, de portar uns les càrregues dels altres, d'estar "sotmesos uns als altres en el temor de Crist" i d'estimar-se amb un amor sobrenatural, delicat i fecund. En les alegries del seu amor i de la seva vida familiar els dóna, ja aquí, pregustar anticipadament la joia del banquet de noces de l'Anyell:«D'on vaig a treure la força per descriure de manera satisfactòria l'efecte del matrimoni que celebra l'Església, que confirma l'ofrena, que segella la benedicció, que els àngels proclamen, i el Pare celestial ratifica? [...].Quin matrimoni el de dos cristians, units per una sola esperança, un sol desig, una sola disciplina, el mateix servei! Els dos fills d'un mateix Pare, servidors d'un mateix Senyor; gens els separa, ni en l'esperit ni en la carn; al contrari, són veritablement dos en una sola carn. On la carn és una, també és un l'esperit (TERTULIÀ, Ad uxorem 2,9).


V. Els béns i les exigències de l'amor conjugal

"L'amor conjugal comporta una totalitat en la qual entren tots els elements de la persona -reclam del cos i de l'instint, for
ça del sentiment i de l'afectivitat, aspiració de l'esperit i de la voluntat-; mira una unitat profundament personal que, més enllà de la unió en una sola carn, condueix a no tenir més que un sol cor i una sola ànima; exigeix la indissolubilidad i la fidelitat de la donació recíproca definitiva; i s'obre a fecunditat. En una paraula: es tracta de característiques normals de tot amor conjugal natural, però amb un significat nou que no només les purifica i consolida, sinó les eleva fins al punt de fer d'elles l'expressió de valors pròpiament cristians".


Unitat i indissolubilidad del matrimoniL'amor dels esposos exigeix, per la seva mateixa naturalesa, la unitat i la indissolubilidad de la comunitat de persones que abasta la vida sencera dels esposos: "De manera que ja no són dos sinó una sola carn". "Estan cridats a créixer contínuament en la seva comunió a través de la fidelitat quotidiana a la promesa matrimonial de la recíproca donació total". Aquesta comunió humana és confirmada, purificada i perfeccionada per la comunió en Jesucrist donada mitjançant el sagrament del Matrimoni. S'aprofundeix per la vida de la fe comuna i per l'Eucaristia rebuda en comú."La unitat del matrimoni apareix àmpliament confirmada per la igual dignitat personal que cal reconèixer a la dona i l'home en el mutu i ple amor". La poligàmia és contrària a aquesta igual dignitat de l'un i l'altre i a l'amor conjugal que és únic i exclusiu.
La fidelitat de l'amor conjugal
L'amor conjugal exigeix dels esposos, per la seva mateixa naturalesa, una fidelitat inviolable. Això és conseqüència del do de sí mateixos que es fan mútuament els esposos. L'autèntic amor tendeix per sí mateix a ser alguna cosa definitiva, no alguna cosa passatgera. "Aquesta íntima unió, pel que fa a la donació mútua de dues persones, així com el bé dels fills exigeixen la fidelitat dels cònjuges i urgeixen la seva indissoluble unitat".El seu motiu més profund consisteix en la fidelitat de Déu a la seva aliança, de Crist a la seva Església. Pel sagrament del matrimoni els esposos són capacitats per representar i testimoniar aquesta fidelitat. Pel sagrament, la indissolubilidad del matrimoni adquireix un sentit nou i més profund.Pot semblar difícil, fins i tot impossible, lligar-se para tota la vida a un ésser humà. Per això és tant més important anunciar la bona nova que Déu ens estima amb un amor definitiu i irrevocable, que els esposos participen d'aquest amor, que els conforta i manté, i que per la seva fidelitat es converteixen en testimonis de l'amor fidel de Déu. Els esposos que, amb la gràcia de Déu, donen aquest testimoniatge, amb freqüència en condicions molt difícils, mereixen la gratitud i el suport de la comunitat eclesial.Existeixen, no obstant això, situacions en què la convivència matrimonial es fa pràcticament impossible per raons molt diverses. En tals casos, l'Església admet la separació física dels esposos i la fi de la cohabitació. Els esposos no cessen de ser marit i muller davant de Déu; ni són lliures per contreure una nova unió. En aquesta situació difícil, la millor solució seria, si és possible, la reconciliació. La comunitat cristiana està cridada a ajudar a aquestes persones a viure cristianament la seva situació en la fidelitat al vincle del seu matrimoni que roman indissoluble.Avui són nombrosos en molts països els catòlics que recorren al divorci segons les lleis civils i que contreuen també civilment una nova unió. L'Església manté, per fidelitat a la paraula de Jesucrist ("Qui repudiï a la seva dona i es casi amb una altra, comet adulteri contra aquella; i si ella repudia al seu marit i es casa amb un altre, comet adulteri" Mc 10,11-12), que no pot reconèixer com a vàlida aquesta nova unió, si era vàlid el primer matrimoni. Si els divorciats es tornen a casar civilment, es posen en una situació que contradiu objectivament a la llei de Déu. Per la qual cosa no poden accedir a la comunió  eucarística mentre persisteixi aquesta situació, i per la mateixa raó no poden exercir certes responsabilitats eclesials. La reconciliació mitjançant el sagrament de la penitència no pot ser concedida més que aquells que es penedeixin d'haver violat el signe de l'Aliança i de la fidelitat a Crist i que es comprometin a viure en total continència.Respecte als cristians que viuen en aquesta situació i que amb freqüència conserven la fe i desitgen educar cristianament als seus fills, els sacerdots i tota la comunitat han de donar prova d'una atenta sol·licitud, a fi que aquells no es considerin com a separats de l'Església, de la vida de la qual poden i han de participar quan batejats:«Exhorti-se'ls a escoltar la Paraula de Déu, a freqüentar el sacrifici de la missa, a perseverar en l'oració, a incrementar les obres de caritat i les iniciatives de la comunitat en favor de la justícia, a educar els seus fills en la fe cristiana, a conrear l'esperit i les obres de penitència per implorar d'aquesta manera, dia a dia, la gràcia de Déu».L'obertura a la fecunditat"Per la seva naturalesa mateixa, la institució mateixa del matrimoni i l'amor conjugal estan ordenats a la procreació i a l'educació de la prole i amb elles són coronats com la seva culminació":«Els fills són el do més excel·lent del matrimoni i contribueixen molt al bé dels seus mateixos pares. El mateix Déu, que va dir: "No està bé que l'home estigui sol, i que va fer des del principi a l'home, home i dona", volent comunicar-li certa participació especial en la seva pròpia obra creadora, va beneir a l'home i a la dona dient: "Creixeu i multipliqueu-vos". Per aquest motiu el cultiu veritable de l'amor conjugal i tot el sistema de vida familiar que d'ell procedeix, sense deixar posposar les altres finalitats del matrimoni, tendeixen al fet que els esposos estiguin disposats amb fortalesa d'ànim a cooperar amb l'amor del Creador i Salvador, que per mitjà d'ells augmenta i enriqueix la seva pròpia família cada dia més».La fecunditat de l'amor conjugal s'estén als fruits de la vida moral, espiritual i sobrenatural que els pares transmeten als seus fills per mitjà de l'educació. Els pares són els principals i primers educadors dels seus fills. En aquest sentit, la tasca fonamental del matrimoni i de la família és estar al servei de la vida.
No obstant això, els esposos als quals Déu no ha concedit tenir fills poden portar una vida conjugal plena de sentit, humana i cristianament. El seu matrimoni pot irradiar una fecunditat de caritat, d'acolliment i de sacrifici.


  

EL SAGRAMENT DEL MATRIMONI

(Contactar amb el Despatx parroquial)

REQUISITS PER LA CELERABRACIÓ DEL SAGRAMENT DEL MATRIMONI


   1. Tenir el domicili de solters (almenys un dels contraents) dins de la demarcació
parroquial. S'acreditarà amb el certificat d'empadronament.
   2. Presentar cinc mesos abans de les noces els documents següents per formalitzar l'Expedient matrimonial:• Certificat de Baptisme, que les expedeix la parròquia on van ser batejats, original i recent, i legalitzada si és de fora de les diòcesis de Barcelona, St. Feliu de Llobregat o Terrassa. No és necessari si estan batejats en la nostra parròquia.
• Còpia literal del Certificat de naixement, que expedeix el Registre Civil.
• Fotocòpia i original del D.N.I., per les dues cares.   3. Assistir als cursets de preparació al matrimoni obligatoris, dels quals se'ls informarà puntualment.
   4. Presentar-se, com a mínim, quinze dies abans de les noces per preparar la cerimònia, parlar dels documents de Jutjat, etc.
   5. Els nuvis poden triar fotògraf i/o reporter de vídeo.
   6. L'administració del Sagrament és gratuïta. Com l'és la del Sagrament de la Confessió, de la Comunió, de la Confirmació, de la Unció dels malalts, etc. Però fer l'expedient, celebrar el curset prematrimonial, reservar el temple durant una hora, amb els serveis de llum, megafonia, mobiliari, neteja, amortització.... suposa un cost elevat. No així si se celebrés les noces en una sala o en el despatx parroquial. És per això que, la setmana abans de les noces, els nuvis hauran d'abonar l'estipendio de la celebració.

EN CAS DE NO PERTÀNYER A
LA NOSTRA PARRÒQUIA

   1. Informar, com més aviat millor, a la parròquia del nuvi o de la núvia de la reserva de data per a les noces.
   2. Tramitar l'expedient matrimonial en la parròquia del nuvi o de la núvia, aportant la documentació requerida. I cinc mesos abans de les noces, presentar-ho en la nostra parròquia.
   3. Els cursets es poden fer en qualsevol de les parròquies d'origen dels nuvis.
   4. 5. i 6. com en el secció anterior.

  

Tornar

Aquells nuvis que vulguin una organista en la seva celebració matrimonial poden posar-se en contacte amb:Mª Àngels Valls Llopis

fono: 652 41 61 94   o

angelsvalls06@hotmail.com