Consell Pastoral Parroquial


Col·laboració i diàleg, participació, discerniment pastoral i coresponsabilitat dels fidels amb el seu rector en tota la vida parroquial


I. Naturalesa del Consell Pastoral Parroquial


1. El Consell Pastoral Parroquial és un organisme «que presideix el rector i en el qual els fidels, juntament amb aquells que participen pel seu ofici en la cura pastoral de la parròquia» presten la seva col·laboració per al foment de l'activitat pastoral (cf. C. 536 § 1)


2. El CPP és la principal forma de col·laboració i diàleg, de participació, discerniment pastoral i coresponsabilitat dels fidels amb el seu rector en tota la vida parroquial (cf. ChL25).


3. El rector té el deure escoltar al CPP per elaborar i implementar la programació pastoral de la Parròquia.


4. Per la seva naturalesa el CPP té vot merament consultiu i es regeix per aquestes normes (cf. c. 536 § 2)


II. Tasques del Consell


5. Manifestar al rector les necessitats dels fidels, principalment espirituals, i els seus desitjos així com, en raó del seu propi coneixement i prestigi, manifestar-li la seva opinió sobre allò que pertany al ben pastoral de l'Església. (cf. c. 212 § 2 i 3).


6. Ajudar al rector a tenir una coneixement el més complet possible de la realitat i pugui així estar atent als desafiaments del món actual i ser sensible a les angoixes i esperances de les seves gents compartint les seves vicissituds i, sobretot, assumint una actitud de solidaritat amb els pobres. (cf. EA39).


7. Aconsellar al rector en la determinació de metes, objectius i indicadors pastorals perquè l'activitat pastoral de la parròquia sigui orgànica, harmònica i planificada.


8. Aconsellar al rector per a la millor distribució del territori parroquial en zones i sectors per a una atenció pastoral més adequada.


9. Aconsellar al rector per destriar els carismes i les qualitats dels fidels que puguin contribuir a l'animació de la comunitat, escoltant-los i dialogant amb ells, per impulsar així la seva participació i coresponsabilitat i afavorir una millor distribució de les tasques i serveis pastorals (cf. EA 39) per a les que els fidels poden «sentir-se nomenats o cridats a col·laborar... en el servei de la comunitat eclesial, per al creixement i la vida d'aquesta, exercint ministeris molt diversos segons la gràcia i els carismes que el Senyor vulgui concedir-los» (EN 73)


10. Avaluar periòdicament els plans i programes pastorals i en general les activitats pastorals de la parròquia.


11. Per a l'elaboració de plans i la distribució de tasques, tinguin-se en compte les següents àrees de treball:


11.1. Acció Missionera: Primer anunci missioner per als batejats allunyats o no practicants i pels no batejats: joves i adults


11.2. Acció Catecumenal per als batejats practicants que no han completat la seva iniciació cristiana i/o no s'han integrat a la comunitat parroquial: nens, adolescents, joves i adults.


11.3. Acció Pastoral amb tots els membres de la comunitat parroquial (Equips o ministeris d’Evangelització, Catequesi, Litúrgia, Comunitats, Pastoral Social, Pastoral Familiar, Pastoral Juvenil, Pastoral de la Salut, Formació d'agents, etc.)


12. Per a l'elaboració de plans i programació, tinguin-se en compte també la realitat social que prevalgui en la parròquia i que necessitin una major atenció pastoral: pobres, immigrants, joves, obrers o alguns altres grups de persones que prevalguin en la parròquia i que tinguin una problemàtica pròpia.


III. Constitució i organització del CPP

13. El rector convoca i nomena als qui pel seu coneixement, competència i prestigi (cf. c. 212 § 3) han de formar part del seu CPP.


14. Pot el rector nomenar membres del CPP als coordinadors de les diferents accions pastorals, als presidents dels diferents grups, associacions, moviments i als encarregats de les zones o sectors que existeixin en la parròquia.


15. Convé que el nombre no sigui menor de 7 ni major de 25. No obstant això, el rector determina la quantitat de persones que integren el CPP.


16. Si el rector ho estima convenient, una part dels membres del CPP poden ser triats pels fidels que estiguin integrats en la comunitat parroquial, en la proporció que ell mateix determini. En tal cas, el mateix rector determina les condicions per ser elector.


17. Una vegada convocats pel rector, els membres del CPP s'organitzen per decisió del rector o, si ell així ho determina, per elecció dels integrants, de la següent manera:


17. 1. President: Sempre serà el rector. És el Pastor propi de la Parròquia i per tant, responsable de la Pastoral parroquial. A ell li correspon prendre les decisions després d'haver escoltat el parer del CPP.
17. 2. Moderador: D'acord amb el rector elabora l'agenda de cada reunió i promou i coordina la participació responsable de tots els membres en cada sessió.
17. 3. Secretari: Envia la convocatòria per a cada reunió. Prepara el material necessari per a cada reunió. Porta un llibre d'actes de les sessions del CPP. Ordena i arxiva els documents propis del CPP.


IV. Funcionament del Consell


18. Mai ha de faltar en cada sessió l'oració en començar i en finalitzar.


19. L'agenda per a cada reunió del CPP la determina el rector.


20. En cada sessió ha de fer-se la lectura de l'acta de la reunió anterior.


21. Poden els membres del CPP suggerir al rector temes a tractar en les sessions del CPP.


22. Tots els membres del CPP han de participar activa, creativa i responsablement en totes les seves reunions i manifestar amb llibertat i lleialtat les seves opinions sobre el que siguin consultats.


23. El Rector té el deure escoltar amb lleialtat les opinions de tots, encara que siguin divergents. Només a ell li toca prendre decisions.


V. Normes pràctiques


24. Abans de nomenar el CPP convé que el rector dugui a terme una campanya de conscienciació i preparació en tota la seva comunitat parroquial.


25. Se suggereix que els membres del Consell duguin a terme reunions extres d'estudi, reflexió i oració per millor preparar-se a exercir la seva delicada tasca.