Naturalesa del Consell Econòmic Parroquial


El Dret Canònic, estableix l'obligatorietat de constituir en totes les parròquies el Consell Econòmic parroquial amb la missió d'assessorar i ajudar al rector en l'administració dels béns parroquials, regint-se pel Dret comú, el Dret particular, així com pels presents Estatuts (ce. 537 i 1.280).

El Consell Econòmic parroquial és un organisme de caràcter assessor i participatiu a través del com els fidels expressen i realitzen la coresponsabilitat de la Comunitat parroquial en la gestió econòmic-administrativa.

Constitució i membres del Consell

El Consell Econòmic Parroquial estarà sempre presidit pel rector i format per un mínim de tres persones i un màxim de cinc, que hauran de ser fidels de la comunitat parroquial, entesos, si pot ser en matèria econòmica o en dret, de reconeguda prudència i provada integritat (c. 492, p. 1).

Funcions

Les funcions del Consell Econòmic Parroquial consistiran en:

• Realitzar l'inventari exacte i detallat dels béns parroquials cuidant d'assegurar la titularitat i registre d'aquells que ho requereixin.
• Vigilar i tutelar aquests béns, assegurant la seva bona conservació.
• Portar els llibres de comptes o sistemes comptables establerts, en la Diòcesi.
• Elaborar els Pressupostos anuals ordinaris per a la seva aprovació pel Consell Pastoral o en defecte d'això pel rector i posterior enviament a l'Administració diocesana.
• Quan s'incloguin despeses extraordinàries, hauran de presentar-se prèviament a l'Ordinari per a la seva aprovació.
• Formalitzar els expedients dels actes extraordinaris per a l'autorització preceptiva de l'Ordinari.
• Executar els pressupostos aprovats.
• Promoure la col·laboració dels fidels en el finançament de la parròquia i de la diòcesi.
• Organitzar i coordinar en col·laboració amb la Comissió Diocesana de suport al Finançament, les col·lectes del «Dia de l'Església Diocesana».
• Formular i aprovar els comptes anuals, els informes econòmics i la liquidació d'aportació sobre Ingressos de cada exercici, segons models establerts en la diòcesi, i enviar-los en els terminis previstos a l'Administració Diocesana.
• Publicar els comptes parroquials per a coneixements de la comunitat parroquial, almenys una vegada a l'any.
• Informar sobre l'oportunitat d'alienar, comprar, llogar, i gravar béns pertanyents a la parròquia o sobre qualsevol acte.
• Convidar a les reunions a diferents experts que informin i il·lustrin al consell en la presa de decisions (C. 1.280 i 1.288).

  

Tornar