Tots els dies a les 8.30 h rés del Sant Rosari

Tots els dijous

Missa en català a les 20 h seguida
d'Exposició del Santíssim
de 20.30 a les 21.30 h

  

L'EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM


L'exposició i benedicció amb el Santíssim Sagrament és un acte comunitari en el qual ha d'estar present la celebració de la Paraula de Déu i el silenci contemplatiu. L'exposició eucarística ajuda a reconèixer en ella la meravellosa presència de Crist o convida a la unió més íntima amb ell, que adquireix el seu cúlmen en la comunió Sagramental.


El copó o la custòdia es col·locarà sobre l'altar cobert amb estovalles; mes si l'exposició es perllonga durant algun temps, i es fa amb la custòdia, es pot usar el manifestador, col·locat en un lloc més alt, però anant amb compte que no quedi molt elevat ni distant. Si es va fer l'exposició amb la custòdia, el ministre encensa al Santíssim; després es retira, si l'adoració va a perllongar-se algun temps.


L'ADORACIÓ


Durant el temps de l'exposició, es diran oracions, cants i lectures, de manera que els fidels, recollits en oració, es dediquin exclusivament a Crist Senyor.


LA BENEDICCIÓ


Al final de l'adoració, el sacerdot o el diaca s'apropa a l'altar; fa genuflexió, s'agenolla i s'incoa un càntic eucarístic.


BENEDICCIÓ EUCARÍSTICA


Una vegada que ha dit l'oració, el sacerdot o el diaca pren l'humeral a les espatlles, fa genuflexió, pren la custòdia o el copó, i sense dir res, traça amb el Sagrament el senyal de la creu sobre el poble.

  

EL ROSARI


Fins ara s'ha considerat com la millor definició del Rosari, la que va donar el Papa Sant Pius V en la seva "Butlla" de 1569: "El Rosari o saltiri de la Sma. Verge, és una manera piadosíssima d'oració, a l'abast de tots, que consisteix a anar repetint la salutació que l'àngel li va donar a María; interposant un Parenostre entre cada deu Avemaries i tractant d'anar meditant mentrestant en la Vida del nostre Senyor". El Rosari constava de 15 Parenostres i 150 Avemaries, en record dels 150 Salms. Ara són 20 Parenostres i 200 Avemaries, en incloure els misteris de Llum.La paraula Rosari significa "Corona de Roses". Nostra Senyora ha revelat a diverses persones que cada vegada que diuen l'Ave Maria li estan donant a Ella una bella rosa i que cada Rosari complert li fa una corona de roses. La rosa és la reina de les flors, i així el Rosari és la rosa de totes les devocions, i per això la més important de totes.El Rosari està compost de dos elements: oració mental i oració vocal.

En el Sant Rosario l'oració mental no és altra cosa que la meditació sobre els principals misteris o fets de la vida, mort i glòria de Jesucrist i de la seva Santíssima Mare. Aquests vint misteris s'han dividit en quatre grups: De Goig, de Llum, de Dolor i de Glòria.L'oració verbal consisteix a recitar vint desenes (Rosari complert) o cinc desenes de l'Ave Maria, cada desena encapçalada per un Pare Nostre, mentre meditem sobre els misteris del Rosari.


La Santa Església va rebre el Rosari en la seva forma actual l'any 1214 d'una forma miraculosa: quan Nostra Senyora s'aparegué a Sant Domènec i l'hi lliurà com una arma poderosa per a la conversió dels heretges i altres pecadors d'aquests temps. Des de llavors la seva devoció es va propagar ràpidament al voltant del món amb increïbles i miraculosos resultats.

Entre les vàries formes i maneres d'honorar la Mare de Déu, optant per les quals són millors en si mateixes i més agradables a Ella, és el rés del Sant Rosario la que ocupa el lloc preeminent. Val la pena recordar que entre les variades aparicions de la Santíssima Verge, sempre Ella ha insistit en el Rés del Rosari. És així com, per exemple, el 13 de Maig de 1917 en un poble de Portugal anomenat Cova d'Iria, la Santíssima Verge insisteix amb vehemència en el rés del Rosari als tres pastorets, en una de les seves moltes aparicions a aquests tres vidents.

 
Sent un sagramental, el Sant Rosari conté els principals misteris de la nostra religió Catòlica, que nodreix i sosté la fe, eleva la ment fins a les veritats divinament revelades, ens convida a la conquesta de l'eterna pàtria, acreix la pietat dels fidels, promou les virtuts i les enrobusteix. El Rosari és alt en dignitat i eficàcia, podria dir-se que és l'oració més fàcil per als senzills i humils de cor, és l'oració mes especial que dirigim a la nostra Mare perquè intercedeixi per nosaltres davant el tron de Déu.


El pas del temps, els costums moderns, i la innovació de formes d'oració, no poden deixar a un costat el rés del Sant Rosari. De fet, els Sants Pares i els Sants han tingut una profunda devoció a aquest sagramental, nosaltres com a catòlics i com a amants de la Reina del Cel hem de ser fervents devots del Rosari.